معرفی موسسه

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ وﺗﺮﺑﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﻧﻬﺎد رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ،و ﻣﺘﻮﻟ ﻓﺮآﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ ، ﻗﻮام ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨ ﻋﻤﻮﻣ و ﺗﻌـﺎﻟ ﺑﺨـﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی دوﻟﺘـ و ﻏﺮدوﻟﺘـ اﺳـﺖ. اـﻦ ﻧﻬـﺎد ﻣﺄﻣﻮرﺖ دارد ﺑﺎ ﺗﺄﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺴﺘﻫﺎی ﺎﻪ، زﻣﻨﻪ دﺳﺘﺎﺑ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳـﻨﻦ ﻻزم اﻟﺘﻌﻠـﻢ ﻃـ ۱۲ ﺎـﻪ (ﻬـﺎر دوره ﺗﺤﺼﻠ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ) ﺗﺤﺼﻠ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺒ از ﺣﺎت ﻃﺒﻪ در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی، ﺧـﺎﻧﻮاد، اﺟﺘﻤـﺎﻋ و ﺟﻬـﺎﻧ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻈـﺎم ﻣﻨـﺪ، ﻫﻤﺎﻧ، ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻟﺰاﻣ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. اﻧﺠـﺎم اـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻧﻘـﺶ زﺮﺳـﺎﺧﺘ در ﻧﻈـﺎم ﺗﻌﻠـﻢ و ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ ﺧﻮاﻫﺪ.

 

چشم انداز

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ در اﻓﻖ ۱۴۰۴، ﺑﺎ اﺗﺎء ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻻﺰال اﻟﻬ، ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ، ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣ ـ اﺮاﻧ و ﻗﻮام ﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ و زﻣﻨﻪﺳﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ ﻋﺪل ﻣﻬﺪوی و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺗﺮﺑﺘ ﻣﻤﺘﺎز در ﻃﺮاز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ و دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺘ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎن، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در زﻣﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﻮﻓﺎ ﻓﻄﺮت و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺷﻞﺮی ﻫﻮﺖ ﺎرﻪ اﺳﻼﻣ، اﻧﻘﻼﺑ ـ اﺮاﻧ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻ آﻧﺎن؛ ﺎرآﻣﺪ، اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﺎدﺮﻧﺪه، ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر و ﻣﺸﺎرﺖﺟﻮ، ﺑﺮﺧـﻮ ردار از ﻣﺮﺑـﺎن و ﻣـﺪﺮان ﻣﺆﻣﻦ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼق اﺳﻼﻣ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ، ﺗﻌﺎﻟﺟﻮ و ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻦ، اﻧﻘﻼﺑ، آﻨـﺪه ﻧـﺮ، ﻋﺎﻗـﻞ، ﻣﺘﻌﻬـﺪ، اﻣـﻦ ﺑﺼﺮ، ﺣﻖﺷﻨﺎس.

 

مدرسه درافق چشم انداز ۱۴۰۴

ﺑﺮﺎﻪ اﻦ ﺸﻢاﻧﺪاز، ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻠﻮهای اﺳﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺎت ﻃﺒﻪ، ﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫـﺎی ﺗﻌﻠـﻢ و ﺗﺮﺑﺘـ، زﻣﻨﻪﺳﺎز درک و اﺻﻼح ﻣﻮﻗﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﻮﻦ و ﺗﻌﺎﻟ ﻮﺳﺘﻪ ﻫﻮﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌـﺎر اﺳـﻼﻣ، در ﺎرﻮب ﻓﻠﺴﻔﻪ و رﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﺮان ﻪ دارای وﻫﺎی زﺮ اﺳﺖ:

ـ ﺗﺠﻠ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ اﺳﻼﻣ، اﻧﻘﻼﺑ در رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ، ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ، ﺧﻮد و دﺮان » ﺑـﻪ وـه ﺗﻠـﻒ ﺮاـ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﺖﺬﺮی،ﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺲ، اﻣﺎﻧﺘﺪاری،ﺧﻮدﺑﺎوری،ﺎرآﻣﺪی،ﺎرآﻓﺮﻨ، ﺮﻫﺰ از اﺳﺮاف و واﺑﺴﺘ ﺑﻪ دﻧﺎ، اﺣﺘﺮام، اﻋﺘﻤـﺎد، وﻗﺖﺷﻨﺎﺳ، ﻧﻈﻢ، ﺟﺪﺖ، اﺜﺎرﺮی، ﻗﺎﻧﻮنﺮا، ﻧﻘﺎدی وﻧﻮآوری، اﺳﺘﺒﺎرﺳﺘﺰی، دﻓﺎع ازﻣﺤﺮوﻣﺎن وﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ
ـ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺎی دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ در رﺷﺪ، ﺗﻌﺎﻟ و ﺸﺮﻓﺖ ﺸﻮر و ﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﺖ ﻣﺤﻠﻪ.
ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻢﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﻠﺎﺗ در ﺎرﻮب ﺳﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠ. ـ ﻧﻘﺶآﻓﺮﻦ دراﻧﺘﺨﺎب آﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻋﻘﻼﻧ، واﺧﺘﺎری ﻓﺮآﻨﺪ زﻧﺪ ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮاد واﺟﺘﻤﺎﻋ داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ.
ـ دارای ﻇﺮﻓﺖ ﺬﺮش ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی، ﺸﻒ و ﻫﺪاﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻄﺮی و ﺎﺳﺨﻮ ﺑﻪ ﻧﺎزﻫﺎ، ﻋﻼﺋﻖ و رﻏﺒـﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺎرﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ.
ـ ﺎدﺮﻧﺪه، ﻤﺎلﺟﻮ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﺘ، ﺗﺴﻬﻞﻨﻨﺪه ﻫﺪاﺖ، ﺎدﺮی و ﺗـﺪارک ﺑﻨﻨـﺪه ﺧﻮدﺟـﻮش ﻇﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺪﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ.
ـ ﺧﻮدارزﺎب، ﻣﺴﺌﻮل و ﺎﺳﺨﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ارزﺎﺑ ﺑﺮوﻧ.
ـ ﺗﺄﻣﻦﻨﻨﺪه ﻧﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺤﻂ اﺧﻼﻗ، ﻋﻠﻤ، اﻣﻦ، ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺎﻧﺸﺎط، ﻣﻬﺮورز و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻮﺖ ﺟﻤﻌ.
ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺮﺑﺎن دارای ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗ و ﺷﺎﺴﺘﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﻫﻮﺖ ﺎرﻪ ﺗﻮﺣﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ. ـ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ روﺮد ﻣﺪﺮﺘ ﻧﻘﺪﺬﺮ، ﻣﺸﺎرﺖﺟﻮ
ـ ﻣﺘ ﺑﺮارﺎن ﺗﻌﻠﻢ وﺗﺮﺑﺖ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ازﻇﺮﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮوﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮﻣﺸﺎرﺖ ﻣﺮﺑﺎن،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده.
ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﻬﺮه ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎر؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ـﺎدﺮی (ﺷـﺒﻪ ﻣﻠـ اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت)
ـ دارای ﻇﺮﻓﺖ ﺗﺼﻤﻢﺳﺎزی ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ.
ـ دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ و دﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﻣﺮاﺰ ﻣﺬﻫﺒ و ﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﺴﺮا، ﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣ و ﺑﺮﺧﻮردار از ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻨ، ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن.
ـ دارای ﻮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎس ﻣﺤﻠ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ.

 

اهداف ﻼن

۱ـ ﺗﺮﺑﺖ اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و آﺷﻨﺎ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﺖﻫـﺎ و وﻇـﺎﻒ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪا، ﺧـﻮد، دـﺮان و ﻃﺒﻌﺖ، ﺣﻘﻘﺖﺟﻮ و ﻋﺎﻗﻞ، ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه و ﺻﻠﺢﺟﻮ، ﻇﻠﻢﺳﺘﺰ، ﺟﻬﺎدﺮ، ﺷﺠﺎع و اﺜـﺎرﺮ و وﻃـﻦ دوﺳـﺖ، ﻣﻬـﺮورز، ﺟﻤـﻊ ـﺮا و ﺟﻬﺎﻧاﻧﺪﺶ، وﻻﺖﻣﺪار و ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﺗﻼﺷﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﺟﻬﺎﻧ، ﺑﺎ اراده و اﻣـﺪوار، ﺧﻮدﺑـﺎور و دارای ﻋـﺰت ﻧﻔﺲ، اﻣﺎﻧﺘﺪار، داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ، ﺎﺪاﻣﻦ و ﺑﺎ ﺣﺎء، اﻧﺘﺨﺎﺑﺮ و آزادﻣﻨﺶ، ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧـﻼق اﺳـﻼﻣ، ﺧـﻼق و ـﺎرآﻓﺮﻦ و ﻣﻘﺘﺼـﺪ و ﻣﺎﻫﺮ، ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻧﺸﺎط، ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪار و ﻧﻈﻢﺬﺮ و آﻣﺎده ورود ﺑﻪ زﻧﺪ ﺷﺎﺴﺘﻪ ﻓﺮدی، ﺧـﺎﻧﻮاد و اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ.
۲ـ ارﺗﻘﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ و ﺧﺎﻧﻮاده در رﺷـﺪ و ﺗﻌـﺎﻟ ﺸـﻮر، ﺑﺴـﻂ و اﻋـﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨـ ﻋﻤـﻮﻣ و زﻣﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﻗﺘﺪار و ﻣﺮﺟﻌﺖ ﻋﻠﻤ و ﺗﻮﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣ ـ اﺮاﻧ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ ﻋﺪل ﻣﻬﺪوی ﺑﺎ ﺗﺄﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺼﺮت دﻨ و ﺳﺎﺳ، اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗ، وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣ اـﺮان، اﻋﺘﻘـﺎد و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠ ﺑﻪ اﺻﻞ وﻻﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﻨ، ﺗﺤـﻢ وﺣـﺪت ﻣﻠـ، ﺗﻘﻮـﺖ روﺣـﻪ ﻋﻠﻤـ، رﻋﺎـﺖ ﺣﻘـﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ، ارﺗﻘﺎی آداب و آﻦ زﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟ، ﺑﻬﺪاﺷﺘ و زﺴﺖﻣﺤﻄ.
۳ـ ﺴﺘﺮش و ﺗﺄﻣﻦ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷ و ﺗﺮﺑﺘ.
۴ـ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﺮﺖ و ﻣﺪﺮﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ.
۵ـ اﻓﺰاﺶ ﻣﺸﺎرﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻫﻤﺎﻧ ﺑﻪ وه ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻌﺎﻟ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ.
۶ـ ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰی آﻣﻮزﺷ و درﺳ، ﻣﺎﻟ و اداری و زﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺎﻟﺒﺪی.
۷ـ ارﺗﻘﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸ و اﻓﺰاﺶ ﺎرا در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ.
۸ـ ﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﺑﺘ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ارﺗﻘﺎی ﻓﺰاﻨﺪه ﺟﺎﺎه ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺘ اﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧ.


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : ﻧﻈﺎم ,ﺗﻌﻠﻢ ,ﺗﺮﺑﺖ ,اﺳﻼﻣ ,دارای ,ﻋﻤﻮﻣ ,ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻢ ,ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎر ,ﻣﻌﺎر اﺳﻼﻣ ,ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ,دارای ﻇﺮﻓﺖ
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه صنعتی ارومیه آموزش ریاضی پیشرفته برای تیزهوشانی ها برنامه ها پنجره نگاه من خدمات مجالس و تشریفات عروسی مقصودلو پا به کلمه کد نویس ليگ برتر فوتبال ايران ..